Teknik

Josab Water Solutions tillverkar och säljer produkter, lösningar och tjänster för
ekologisk vattenrening. Med hjälp av filtermaterialet Aqualite™ kan stora mängder vatten
renas helt ekologiskt och till låg kostnad vilket bidrar till långsiktig hållbarhet.

https://www.josab.com/wp-content/uploads/2018/08/Teknik.png

Vattenrening – vad är det egentligen?

Vattenrening är precis rening av vatten. Att filtrera vatten är en 1000-årig teknik och den mest beprövade i världen. På Josab renar vi förorenat eller på annat sätt kontaminerat vatten för att ge fler människor rent dricksvatten. Idag påverkar föroreningar av luft, jord och vatten allt fler människor världen över. Rent dricksvatten är i många fall avgörande för att kunna leva ett drägligt liv.

https://www.josab.com/wp-content/uploads/2018/08/flash.png

varför är vår teknik speciell?

Vår metod är den enda i sitt slag. Vattnet renas genom ett filter med vår patenterade teknik och mineral Aqualite™. Metoden är helt ekologisk och renar förorenat vatten på kemikaliefri väg. Vår teknik för att rena förorenat vatten till dricksvatten uppfyller både våra kunders krav på rening och WHOs standard.

https://www.josab.com/wp-content/uploads/2018/08/mineral.png

Aqualite™ – mineralen med fantastiska egenskaper

Idag bryts mineralen Aqualite™, i vår egenägda Gruva, Ratka-gruvan, i Ungern. Aqualite™ har fantastiska egenskaper. Mineralen ingår i en grupp mineraler som kallas Zeoliter med en sällsynt förmåga att transportera, adsorbera och generera jonväxling i vattnet. Därigenom elimineras bakterier utan klor eller andra kemikalier. Mineralen som vi bryter för vår reningsteknik är den hittills enda zeoliten i världen, som besitter precis rätt egenskaper för att rena vatten helt ekologiskt i den skala som vi gör på Josab.

Råvaran till Josabs filtermaterial är en Clinoptilolit, som tillhör familjen Zeolit. Den bryts i Ratkagruvan i Ungern, som förvärvades av Josab 2007. Den total mineraltillgång är ca 5,7 miljoner ton brytbart material. Produktionskapaciteten uppgår idag till 6.000 ton av filtermaterialet per år.

Zeolit är ett vanligt förekommande mineral, som finns på fler platser runt om i världen. Zeolit från andra, av Josab kända, fyndplatser i världen har dock en annan sammansättning än Zeoliten i Ratka och fungerar därför inte lika effektivt för vattenrening. Josab bedömer att den Zeoliten, som bryts i Ratkagruvan, är den enda Zeolitfyndigheten i världen som uppfyller Josabs krav för vattenrening.

Ratkagruvan drivs i form av ett dagbrott, som är beläget utanför samhället Mád, ca 250 km nordost om Budapest. Zeolit förädlas i Josabs anläggning i grannbyn Szerencs till ett filtermaterial, som Josab marknadsför under det egna varumärket Aqualite™.

Filtermaterialet Aqualite™ medger effektiv rening utan tillsats av kemikalier, d.v.s. ekologisk rening.

Zeoliten i Ratkagruvan har främst Fyra specifika egenskaper som gör den lämpad för vattenrening:

Aqualite™ har en aktiv yta (skrymslen och gångar utplattade) som är inom intervallet 200-500 m3/g. Dess porösa struktur och övriga sammansättning resulterar i att Aqualite™ filtrerar bort partiklar större än 1 mikron. Detta kan jämföras med sandfilter som filtrerar bort partiklar större än 40-60 mikron. För att flockera partiklar till en storlek större än 1mikron krävs kemikalier, vilket inte behövs med Aqualite™ filtrering.

– Aqualite™ fungerar som en molekylär sil som tar bort ämnen i vatten genom adsorption så som, Ammoniak, Nitrat, Kväve, Väte, Svavel, tungmetaller, Carbon-oxygen, Oil-derivates, Ethylene, Ethane, n-butane, mm. Materialet adsorberar och/eller separerar med katalytisk effekt: Kalium (b), Järn (Fe), Mangan (Mn), Kalcium (g), Strontium (Sr), Bly (Pb), Koppar (Cu), Silver (Ag), Kvicksilver (Hg), Kväve (N) och Nickel (Ni) mm

Aqualite™ har en jonbytarkapacitet, vilket medger reduktion av bl.a. tungmetaller och petroleumprodukter.

Aqualite™ är en baktericid, vilket innebär att den attraherar parasiter och bakterier som reduceras med 91-98 procent. Med komplettering av ett UV-filter är dricksvattnet fritt från bakterier, virus och parasiter, inkluderande patogener som Giardia och Cryptosporidium, vilka är resistenta mot klor.

Den särskilda filtertekniken i kombination med ett UV filter, garanterar ett rent och säkert vatten. Denna teknik är patenterad. Vatten renat med Aqualite™ uppfyller kvalitetskraven i WHO: s regler för dricksvatten.

https://www.josab.com/wp-content/uploads/2018/08/question.png

Hur går det till? Hur vet vi det?

Aqualite™ ger en effektiv rening utan att blanda in kemikalier. Just på den platsen vid Ratka-gruvan har mineralen en specifik och mer porös yta inom intervallet 200-500 m3/g. Detta gör att Aqualite™ filtrerar bort partiklar > 1 mikron. Parasiter och bakterier reduceras med 90-98 procent. Till detta lägger vi till ett UV-filter vilket ger dricksvatten helt fritt från bakterier, virus och parasiter, inklusive patogener som Giardia och Cryptosporidium, vilka är resistenta mot klor och tål många former av UV-bestrålning.

https://www.josab.com/wp-content/uploads/2018/08/hand.png

Hållbarhet

I vårt hållbarhetsarbete jobbar vi i alla led för att skapa produkter, teknik och kunskap som är långsiktigt hållbar och helt ekologisk. Det globala vattenuttaget bedöms öka årligen med drygt 3 procent. Jordens yta täcks till 70% vatten, ändå minskar resurserna av sötvatten årligen. I utvecklingsländer förväntas vattenförbrukningen öka betydligt, en trend som varit stark i flera år. Detta då världens befolkning ökar, speciellt i områden med vattenbrist, industrialiseringen i utvecklingsländer innebär ökad ekonomisk tillväxt där vattenförsörjning inom industrisektorn spås öka med ca 400 % till år 2050.